STADGAR
Fastställda den 9 september 1987 och den 10 februari 1988

NAMN
Föreningens namn är Symfoniorkesterns i Norrköping Vänförening.

ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål skall vara att stödja Symfoniorkestern opinionmässigt. Formerna för detta skall ske i samråd med orkesterns ledning och musiker. Föreningen skall inte engagera sig i något som kan påverka orkesterns konstnärliga frihet och integritet. Föreningen skall vara initiativtagare till studie- och klubbverksamhet samt arrangera resor m.m.

MEDLEMSKAP
Såväl  enskild som juridisk person kan inträda som medlem i föreningen.

ÅRSAVGIFT
Årsavgiftens storlek fastställes av årsmötet samt skall vara inbetald till föreningen senast den 31 mars för löpande kalenderår.

UTESLUTNING
Medlem som inte inbetalat årsavgiften senast den 30 september uteslutes ur föreningen.

STYRELSE
Föreningens styrelse skall bestå av högst nio (9) ledamöter. Till föreningens styrelsesammanträden och möten i övrigt kallas även företrädare för orkesterns ledning och musiker.

STYRELSEBESLUT
Styrelsen är beslutsmässig när hälften plus en ledamot är närvarande.

FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas var för sig av dem styrelsen befullmäktigar.

SAMMANTRÄDEN
Styrelsen sammanträder när så erfordras, dock minst två gånger årligen utöver årsmötet

PROTOKOLL
Protokoll skall tillställas styrelseledamöter och företrädare för orkesterns ledning och musiker senast en månad efter möte.

ÅRSMÖTE
Årsmötet skall såvitt möjligt förläggas till senare hälften av januari månad. Härvid företas val av styrelse och revisorer samt valberedning varvid följande dagordning tillämpas:

1. Mötets öppnande och fråga om kallelsen är behörigt utsänd.

2. Justering av röstlängd.

3. Val av ordförande och justeringsmän för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Föredragning av verksamhetsberättelse

6. Kassörens rapport

7. Revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Val av ordförande för en tid av ett år av övriga ledamöter för en tid av två år med förskjutna mandatperioder. Val av två revisorer samt en revisors-suppleant för en tid av ett år.

10. Val av valberedning.

11. Fastställande av årsavgift

12. Behandling av från styrelsen framlagda förslag.

13. Behandling av från medlemmarna inkomna och av styrelsen bearbetade förslag vilka skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet.

14. Övrig frågor

15. Avslutning

KALLELSE
Till  föreningsmöte kallas 14 dagar före fastställd mötesdag.

MÖTESBESLUT
Föreningens mötesbeslut fattas med enkel majoritet med undantag av föreningens upplösning, varvid 2/3 majoritet erfordras av samtliga närvarande medlem-mar vi två intilliggande möten med kallelse senast 14 dagar före fastställd mötesdag.

STADGAR
För ändring av dessa stadgar erfordras beslut vid två på varandra följande möten varvid det ena skall vara årsmöte.

TILLGÅNGAR
Om föreningen upplöses tillfaller samtliga tillgångar och eventuella inventarier Norrköpingsorkesterns Kamratförening eller liknande organisation.